"تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم ، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم ، لأن نيري هين وحملي خفيف "
Get Adobe Flash player
Languages-talen- اللغات
NLDUK
Facebook
Live Stream

youtube-live

Live Stream every Sunday at 10:30 a.m. CET, UTC+1
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.
Our website Visitors
Free counters!
Op zoek naar God
opzoeknaargod

Getuigenissen! إختبارات

Liefde van God
Liefde van God

Vier geestelijke wetten

Liefde van God

1. EERSTE WET
GOD HEEFT JOU LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET JOUW LEVEN stap-1.large(De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen).
GODS LIEFDE "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).
GODS PLAN Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed " (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?

2. TWEEDE WET

DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET CONTACT MET GOD VERLOREN. DAARDOOR KAN HIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ZIJN LEVEN NIET KENNEN EN BELEVEN.

DE MENS IS ZONDIG "Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23). De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het kontakt met God verbroken. Die eigenzinnigheid - de Bijbel noemt het zonde - wordt gekenmstap-2.largeerkt door aktief verzet of passieve onverschilligheid.

ZONDER GOD "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (geestelijk gescheiden zijn van God) (Romeinen 6:23).

God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden. Veel mensen proberen steeds door eigen prestaties (zoals: zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven en allerlei levensbeschouwingen) God te bereiken en het overvloedige leven te vinden.

De derde wet geeft ons de enige mogelijkheid de kloof te overbruggen . . .

3. DERDE WET

JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET PROBLEEM VAN DE ZONDE. DOOR HEM KUN JIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET JOUW LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

HIJ STIERF VOOR ONS "God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:8).

HIJ STOND OP UIT DE DOOD "Christus is gestorven voor onze zonden . . . Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de schriften, en Hij is verschenen aan C�phas, daarna aan de twaalven. Vervolgstap-2-a.largeens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd . . ."

(1 Corinthiers 15:3-6).

HIJ IS DE ENIGE WEG Jezus zei: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis.

Dat je dit allemaal weet, is niet voldoende . . .


4. VIERDE WET

WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS CHRISTUS ALS ONZE REDDER EN HEER AANVAARDEN. DAN PAS KUNNEN WE GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ONS LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

WIJ MOETEN CHRISTUS AANVAARDEN "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven" (Johannes 1:12)

WIJ NEMEN CHRISTUS AAN DOOR HET GELOOF "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2: 8,9).

WIJ AANVAARDEN CHRISTUS DOOR HEM PERSOONLIJK UIT TE NODIGEN. (Jezus zegt): "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deurt opent, Ik zal bij hem binnenkomen"(Openb. 3:20). Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij ons hebben wil. Het is niet genoeg dat we met ons verstand toegeven dat Hij recht op ons heeft of dat wij ontroerd raken.

Onderstaande cirkels stellen twee manieren van leven voor:

 Iemand die zelf zijn leven bestuurt    Een leven door Christus bestuurd
  • het IK op de troon
  • Christus staat buiten het leven
  • interesses staan onder eigen controle, wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft
  • Christus beheerst het leven
  • het IK onttroond
  • interesses staan onder controle van God, waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

[LAW 4 DIAGRAM]

[LAW 4 DIAGRAM]

Welke cirkel stelt jouw leven voor? Welke van deze beide manieren van leven kies jij? Het volgende maakt duidelijk hoe jij Christus toelaat in jouw leven.


Jij KUNT CHRISTUS AANVAARDEN DOOR TE BIDDEN (Bidden is spreken met God)

God kent uw hart. Hij hecht niet zoveel waarde aan uw woorden, maar veel meer aan wat er in u omgaat. U zou kunnen bidden:

"Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U me wilt hebben."

Zegt dit gebed ongeveer wat er in je leeft? Bid dan nu dit gebed en Christus zal in jouw leven komen, want dat heeft Hij beloofd.

Heb jij dit gebed gebeden?

YES

This page is also available in: Arabisch

Download

Bijbelverzen
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
Audio Liederen(ARB)
scannen0043
Video clips
Fotogalerie