Dit is wat we geloven

Doel

LIEFDEVOLLE GEMEENSCHAP

Oase wil een liefdevolle gemeenschap zijn, waar mensen dorst lessen, geestelijke voeding, en heling en herstel ontvangen, om Gods koninkrijk te verkondigen.

Als kerkgemeenschap richten we ons daarom op:

  • Intimiteit (met andere mensen en met God zelf).
  • Identiteit (Leren kennen van je identiteit in Christus en alles wat daaruit voortvloeit).
  • Autoriteit (vanuit je identiteit in Christus, Zijn naam God als vader en Jezus als verlosser bekend maken.

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen.